Nhân loại cần một thế giới không có chiến tranh không còn đói nghèo